loader

אני מעשן מעל גיל 18 ומוסר מרצוני לפיליפ מוריס בע"מ, לגופים הקשורים למוצרים שמייבאת, שמפיצה או שמשווקת ו/או תייבא, תפיץ או תשווק פיליפ מוריס בע"מ (כגון, מוצרי טבק, מוצרים אחרים שבהם ניקוטין כסיגריות אלקטרוניות, ומוצרים נלווים) ("המוצרים") ולמחזיק מטעמם את הפרטים דלעיל ומאשר להם לעשות שימוש בפרטים אלו על מנת להעביר לי מידע ו/או חומר פרסומי על המוצרים או כל מידע ו/או חומר פרסומי אחר מטעם פיליפ מוריס בע"מ ("המידע והחומר הפרסומי"). אני מאשר לפיליפ מוריס בע"מ, לגופים הקשורים למוצרים ולמחזיק מטעמם, כי המידע והחומר הפרסומי יועבר אליי בכל אמצעי (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פקס ומערכת חיוג אוטומטי). בלחיצתי על מקש ה"הרשם" אני מאשר את נכונות כל הפרטים דלעיל ושימוש בהם לצורך האמור.

* האמור לעיל מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון הן לזכר והן לנקבה כאחד